รายชื่อผู้โชคดีกับรายการแจกไม่อั้น มันส์ทุกเดือน ปี3

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิธิกร ตั้งถาวรวงศ์ ผู้โชคดีได้รับรางวัล รถยนต์ Toyota Hilux Revo 4 ประตู จากรายการแจกไม่อั้น มันส์ทุกเดือน ปี3

18 มีนาคม 2560 ที่ไถ่เชียงหลังสวน

ขอแสดงความยินดีกับคุณสมพล สุทธิผล ผู้โชคดีได้รับ มอเตอร์ไซค์ Yamaha M-Slaz มูลค่า 89,000 บาท

ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดี 10 ท่าน ที่ได้รับทองคำ 1 สลึง วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา
1.คุณกาญจนิตย์ พิมล
2.คุณรัตนาพร กองจันทร์
3.คุณวัตจนา กล่อมตุ้น
4.คุณจันทร์จุรี กะการดี
5.คุณอนันต์ บัวอ่อน
6.คุณกุลิสรา มุขพริ้ม
7.คุณวิภาวรรณ กาญจนะกันโห
8.คุณวัตจนา กล่อมตุ้น
9.คุณปรานอม คล้ายวงศ์
10.คุณวิไลวรรณ จันทร์ชาตรี

11 มีนาคม 2560 ที่ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณบุญส่ง คงประจำ ผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ Yamaha M-Slaz มูลค่า 89,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้โชคดีที่ได้รับทองคำ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนา ที่ผ่านมา ทั้ง 10 ท่าน ดังนี้
1.คุณศรินทิพย์ สิตะหิรัญ
2.คุณอริ แดงระยับ
3.คุณธัญรดา แอชตั้น
4.คุณชฎาพร ดำคำ
5.คุณสมบัติ พงษ์ขวัญ
6.คุณปรานอม คล้ายวงศ์
7.คุณกุสุมา เขียวขำ
8.คุณสวัสดิ์ ทองปานดี
9.คุณอุไร คงชนะ
10.คุณสมหวัง กิ้มจันทร์

9 กรกฎาคม 2559 ที่ไถ่เชียงหลังสวน

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ได้รับทองคำในวันเสาร์ที่ผ่านมากับกิจกรรมแจกทองคำ…ทุกครึ่งชั่วโมง จำนวน 7 ท่านดังนี้
1.คุณจริยา อุดมวิทยาไกร
2.คุณจริยา อุดมวิทยาไกร
3.คุณพูนพิศ คงพิพิธ
4.คุณวาสนา โดยเจริญ
5.อติภา ขาวสุวรรณ
6.พิชาติ ชุมพงษ์
7.คุณวาสนา โดยเจริญ

2 กรกฎาคม 2559 ที่ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์

ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.ท.ทวีวัฒน์ ถุงทอง ที่ไดรับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 1 คัน จากกิจกรรมแจกไม่อั้น…มันส์ทั้งปี และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ได้รับทองคำ ในกิจกรรมแจกทอง…ทุกครึ่งชั่วโมง จำนวน 7 ท่านดังนี้
คุณรุ่งทิวา รอดพิสา
คุณทิพวัลย์ ทวิชศร
คุณรุ่งนภา แย้มสรวล
คุณปรมินทร์ พุกกะเวส
คุณพรพนา แดงสกล
คุณกรรณิกา สนอง
และคุณวิชิต คงโหรน

23 เมษายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปราณี สุวรรณ ที่ไดรับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave I 1 คัน และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ได้รับทองคำ ในกิจกรรมแจกทอง…ทุกครึ่งชั่วโมง จำนวน 7 คน
คุณวิทูร คงชาตรี
คุณนิภาพร ชูปลอด
คุณทยิดา สร้อยสน
คุณเจษฎา ชมพูนุช
คุณสุชาติ ธรมมพรหม
คุณวีรนุช ธรรมคง
และ คุณวีรวัฒน์ ชูชมกลิ่น

13 กุมภาพันธ์ 2559

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัชรพงษ์ ศรประสิทธ์ ที่ไดรับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave I 1 คัน และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
คุณพิณญาดา ดับทุกข์
คุณจารุวิทย์ อัตตะภิญโญ
คุณสถาพร มงคลบวร
คุณอุษณีย์ กรเทพย์
และ คุณนพวรรณ สงวนหงษ์
ที่ได้รับทองคำ ในงานแจกทอง…ทุกชั่วโมง ในวันนี้ด้วย